rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
» STRONA GŁÓWNA » AKTUALNOŚCI » Wystąpienie do współwłaścicieli budynku i posiadaczy...
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Wystąpienie do współwłaścicieli budynku i posiadaczy praw do lokali w danym budynku w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

1.Przedmiot konsultacji:

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach przedstawia do konsultacji z współwłaścicielami budynku i posiadaczami praw do lokali w danym budynku projekt „Regulaminu najmu i korzystania z pomieszczeń wspólnego użytku oraz części nieruchomości wspólnych pozostających w zarządzie Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach”, a szczególnie w zakresie niżej wymienionych zapisów:

1) §3 ust.2 – decyduje większość mieszkańców w obszarze (obrębie) sąsiadującym z wynajmowanym pomieszczeniem

2) §5 – organizowania aukcji na wynajęcie pomieszczenia gospodarczego, w przypadku więcej niż jednego zainteresowanego wynajęciem tego pomieszczenia;

3) § 7 i § 11 ust.8 – wynajmowanie pomieszczeń stanowiących części wspólne nieruchomości na cele mieszkaniowe i nieuciążliwe cele gospodarcze, a tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach - pod działalność komercyjną;

 2.Cel konsultacji

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii w sprawie zasad najmu i korzystania z pomieszczeń wspólnego użytku, które są częścią nieruchomości wspólnej w nieruchomości budynkowej. Poznanie wszystkich istotnych informacji, pozwali Zarządowi Spółdzielni na właściwą ocenę i zredagowanie z należytą starannością zasad gospodarowania pomieszczeniami wspólnego użytku oraz częścią nieruchomości wspólnych w budynku, w sposób nieuciążliwy mieszkańcom budynku, a zarazem przynoszący im korzyści.

W celu zapoznania się z tematem przedstawiamyprojekt „Regulaminu najmu i korzystania z pomieszczeń wspólnego użytku oraz części nieruchomości wspólnych pozostających w zarządzie Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach”,.

 3. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Konsultacje będą trwały od 02 września 2019 roku do 30 września 2019 roku.

 4.Uprawnieni do konsultacji.

Do uczestniczenia w konsultacji uprawnieni są współwłaściciele budynku i posiadacze praw do lokali w danym budynku w zasobach Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

 5.Forma konsultacji.

Projekt „Regulaminu najmu i korzystania z pomieszczeń wspólnego użytku oraz części nieruchomości wspólnych pozostających w zarządzie Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach ” wraz z wzorem formularza zgłaszania uwag zamieszczony jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej: www.ssm.suwalki.pl, bądź do odebrania w formie papierowej w pokoju nr 6 w biurze Spółdzielni przy ul. Korczaka nr 2A i w siedzibach Administracji Osiedlowych: „Centrum” przy ul. Utrata nr 2A; „Północ I” przy
ul. Nowomiejskiej nr 3; „Północ II” przy ul. Kowalskiego nr 12B. Opinie i uwagi do projektu regulaminu należy zgłaszać na formularzach zgłaszania uwag w niżej podany sposób:

1) drogą pisemną – poprzez złożenie w siedzibie administracji osiedlowej, bądź do Działu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi w pokoju nr 6 w biurze Spółdzielni przy ul. Korczaka 2 A, bądź w sekretariacie biura Spółdzielni przy ul. Korczaka 2A
lub
przesłanie pocztą na adres: Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 16-400 Suwałki, ul. Korczaka 2 A w kopercie z dopiskiem „konsultacje regulaminu”;

2) drogą elektroniczną – przesłanie na adres: sekretariat@ssm.suwalki.pl

 6.Wyniki konsultacji.

Spółdzielnia dokona analizy złożonych wniosków pod kątem ich zgodności z prawem oraz merytoryczności rozwiązań.

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Nadzorczej Spółdzielni i ogłoszone na stronie internetowej www.ssm.suwalki.pl oraz udostępnione w formie papierowej,
do zapoznania się, w siedzibach Administracji Osiedli.

 

Zarząd Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI