W celu zapoznania się z materiałami należy otworzyć poszczególne odsyłacze poprzez ich kliknięcie.

 1. Uchwała Zarządu nr 11/109/23 z 27 lutego 2023 r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia SSM
 2. Statut Spółdzielni*
 3. Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia*
 4. Zawiadomienia kierowane do Członków Spółdzielni o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2022 rok
 6. Bilans, rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 r.
 7. Sprawozdanie biegłego rewidenta
 8. Zamierzenia gospodarcze Spółdzielni na 2023 rok
 9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2022 rok
 10. Materiały dotyczące wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencji obejmująca lata 2023 - 2026**
 11. Informacja z realizacji wniosków wynikających z lustracji pełnej Spółdzielni obejmującej okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.
 12. Wniosek w sprawie zbycia gruntów o łącznej powierzchni około 0,005 ha wydzielonych z działki nr.25293/5 o pow. 1,8422 ha przy ul. Ogińskiego z projektem uchwały
 13. Wniosek w sprawie zbycia gruntów o łącznej powierzchni około 0,002 ha wydzielonych z działki nr.25290 o pow. 0,435 ha przy ul. Ogińskiego z projektem uchwały
 14. Wniosek w sprawie zbycia w drodze sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym przy ul.Sejneńskiej 13, usytuowanej na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami 11577, 11579 oraz 11580 z projektem uchwały
 15. Wniosek w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntów o łącznej powierzchni około 0,017 ha wydzielonych z działki nr 12205 o pow. 0,0399 ha przy ul. Sejneńskiej z projektem uchwały
 16. Roczne sprawozdania z działalności Rad Osiedlowych
  1. Osiedle „Centrum”
  2. Osiedle „Północ I”
  3. Osiedle „Północ II”
 17. Projekty uchwały w sprawie:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 rok
  2. przyjęcia sprawozdania z działalności Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2022 rok oraz zamierzeń gospodarczych Spółdzielni na 2023 rok
  3. podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2022 rok
  4. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SSM za 2022 rok
  5. udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2022 rok


*/ dostępny na stronie internetowej Spółdzielni www.ssm.suwalki.pl

**/ zgłoszenie dostępne do pobrania tutaj lub w biurze Spółdzielni, pok. nr 4

Druk pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowejdostępny jest tutaj oraz w biurze przy ul. Korczaka 2A, pok. 4

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w Walnym Zgromadzeniu dla Członków Spółdzielni i Pełnomocników