W celu zapoznania się z materiałami należy otworzyć poszczególne odsyłacze poprzez ich kliknięcie.

 1. Uchwała Zarządu nr 12/113/22 z 21 lutego 2022 r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia SSM
 2. Statut Spółdzielni*
 3. Zawiadomienia kierowane do Członków Spółdzielni o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2021 rok
 5. Bilans, rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 r. sporządzony zgodnie z art. 45 ust. 1g ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 6. Sprawozdanie biegłego rewidenta
 7. Zamierzenia gospodarcze Spółdzielni na 2022 rok
 8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2021 rok
 9. Synteza ustaleń polustracyjnych lustracji pełnej Spółdzielni za lata 2018 – 2021
 10. Roczne sprawozdania z działalności Rad Osiedlowych
  1. Osiedle „Centrum”
  2. Osiedle „Północ I”
  3. Osiedle „Północ II”
 11. Uchwały w sprawie:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 rok oraz zamierzeń gospodarczych na 2022 rok
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok
  3. podziału nadwyżki bilansowej za 2021 rok
  4. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok
  5. przyjęcia wniosków polustracyjnych
  6. udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2021 rok


*/ dostępny na stronie internetowej Spółdzielni

**/ druk pełnomocnictwa dostępny jest tutaj oraz w biurze przy ul. Korczaka 2A, pok. 4

***/ wzór karty do głosowania do wglądu znajduje się tutaj

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w Walnym Zgromadzeniu dla Członków Spółdzielni i Pełnomocników