W celu zapoznania się z materiałami należy otworzyć poszczególne odsyłacze poprzez ich kliknięcie.

 1. Uchwała Zarządu nr 16/150/19 z dnia 08 marca 2019 r. w sprawie Zwołania Walnego Zgromadzenia SSM.
 2. Zawiadomienia kierowane do Członków Spółdzielni o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2018 rok.
 4. Bilans, rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
 5. Sprawozdanie biegłego rewidenta.
 6. Zamierzenia gospodarcze Spółdzielni na 2019 rok.
 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2018 rok
 8. Materiały dotyczące wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję obejmującą lata 2019-2022.
 9. Synteza ustaleń polustracyjnych, dotycząca lustracji pełnej Spółdzielni, obejmującej całokształt działalności za lata 2015-2017.
 10. Roczne sprawozdania z działalności Rad Osiedlowych: osiedle „Centrum, osiedle „Północ I” , osiedle „Północ II”
 11. Projekty uchwał


*/ Druk pełnomocnictwa dostępny jest w biurze Spółdzielni przy ul. Korczaka 2A, pok. nr 8 i 15.