W celu zapoznania się z materiałami należy otworzyć poszczególne odsyłacze poprzez ich kliknięcie.

 1. Uchwała Zarządu nr 13/165/18 z dnia 08 marca 2018 r. w sprawie Zwołania Walnego Zgromadzenia SSM
 2. Zawiadomienia kierowane do Członków Spółdzielni o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
 3. Sprawozdanie biegłego rewidenta
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2017 rok oraz zamierzenia gospodarcze Spółdzielni na 2018 rok
 5. Bilans, rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2017r
 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2017 rok
 7. Roczne sprawozdania z działalności Rad Osiedlowych: osiedle „Centrum, osiedle „Północ I” , osiedle „Północ II”
 8. Wniosek z projektem uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań
 9. Wniosek z projektami uchwał w sprawie zbycia lokali użytkowych
 10. Wniosek z projektem uchwały w sprawie zbycia akcji UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 11. Propozycje zmian do Statutu
 12. Projekty uchwał


Mandaty członkom Spółdzielni przybyłym na daną część Walnego Zgromadzenia będą wydawane po okazaniu dokumentu potwierdzającego ich tożsamość, w przypadku członków oczekujących po okazaniu dodatkowo książeczki mieszkaniowej.