rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
» STRONA GŁÓWNA » RODO
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

RODO

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO)

informujemy, że:

Administrator danych

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach

Dane kontaktowe

Z Administratorem można się skontaktować:

1) osobiście;

2) telefonicznie: 87 566 49 22;

3) pisemnie: ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki lub na adres poczty elektronicznej: sekretariat@ssm.suwalki.pl.

Inspektor Ochrony Danych

W Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@ssm.suwalki.pl. lub pisemnie (na adres siedziby Spółdzielni: ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki).

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych

Dane będą przetwarzane przez Suwalską Spółdzielnię Mieszkaniową w Suwałkach w celach:

1) Wypełnienia obowiązków prawnych. Dane członków spółdzielni przetwarzane w ramach realizacji działalności statutowej Spółdzielni tj.: wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań wynikających z:

a) Ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze;

b) Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych;

c) Statutu Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

2) Zarządzaniem nieruchomościami. Dane członków spółdzielni oraz użytkowników mieszkań przetwarzane są w celach realizacji czynności związanych z zarządzaniem nieruchomości w tym: realizacji szybkiego i sprawnego kontaktu w sprawach wykonania niezbędnych napraw zgłaszanych przez mieszkańców, realizacji właściwego obiegu korespondencji i informacji zgłaszanych przez mieszkańców oraz funkcjonowania monitoringu wizyjnego. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) i dobrowolnie wyrażonych zgód art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia.

3) rekrutacji i promocji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) – w sytuacji zebrania dobrowolnej zgody od kandydatów lub osób uczestniczących w akcjach promocyjnych przy wykorzystaniu ich wizerunku – dane przetwarzane do momentu wycofania zgody bądź zakończenia procesu rekrutacji

4) zawarcia umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) – podczas współpracy z osobami fizycznymi, które zobowiązane są do podania danych – dane przetwarzane nie dłużej niż przez okres 5 lat od zakończenia umowy. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

a) Banki;

b) Operatorzy pocztowi;

c) Firmy odpowiedzialne za obsługę techniczno-administracyjną Spółdzielni;

d) podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające);

e) podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoby, których dane osobowe przetwarza Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach mają prawo do:

1) dostępu do swoich danych osobowych;

2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;

3) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;

4) żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu;

5) W przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane;

7) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem realizacji czynności statutowych Spółdzielni. Przy czym podanie danych jest:

a) obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

b) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy.

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności statutowych Spółdzielni lub niemożliwość zawarcia umowy.

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22, fax. 87 566 51 61 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI