rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
» STRONA GŁÓWNA » PRZETARGI » Remont klatek schodowych budynków w zasobach SSM
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Remont klatek schodowych budynków w zasobach SSM

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach przy ul. Korczaka 2A ogłasza przetarg nieograniczony na: Remont klatek schodowych budynków w zasobach Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

Termin realizacji zamówienia: do dnia 31.05.2024 r.

Okres gwarancji ustala się na min. 36 miesięcy.

Ustala się łączne wadium w wysokości  35 000,00zł, z wpłatą na konto SSM, lub
w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, w sposób podany w „Instrukcji dla Oferentów (SIWZ)”.

Kryterium oceny ofert – cena.

Materiały przetargowe w cenie 150 zł brutto za komplet, po uprzednim dokonaniu opłaty na konto Spółdzielni nr 49 1240 3363 1111 0000 2800 2370 w Banku
PEKAO S.A. II O/Suwałki oraz wszelkie informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Korczaka 2A - pokój Nr 10,  tel. (87) 563 - 03 - 69.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 04.12.2023 r.
do godz. 10
15 .

Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.12.2023 r. o godz. 1030 w siedzibie SSM, pokój Nr 2.

            Uczestnikami postępowania mogą być wyłącznie Oferenci, którzy uzyskali materiały przetargowe u Zamawiającego.

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia przetargu, w części lub w całości, bez podania przyczyn.

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI