rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
» STRONA GŁÓWNA » PRZETARGI » Przetarg nieograniczony na remont klatek schodowych...
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Przetarg nieograniczony na remont klatek schodowych budynków w zasobach Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach przy ul. Korczaka 2A ogłasza przetarg nieograniczony na: Remont klatek schodowych budynków w zasobach Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

Termin realizacji zamówienia: do dnia 03.04.2020r, i do dnia 29.05.2020 r.

Okres gwarancji ustala się na min. 36 miesięcy.

Ustala się łączne wadium w wysokości 42 700,00 zł, z wpłatą na konto SSM w sposób podany w „Instrukcji dla Oferentów (SIWZ)”.

Kryterium oceny ofert – cena oraz doświadczenie w realizacji robót o rodzaju i zakresie podobnym do stanowiących przedmiot niniejszego przetargu.

Materiały przetargowe w cenie 150 zł brutto za komplet, po uprzednim dokonaniu opłaty na konto Spółdzielni nr 49 1240 3363 1111 0000 2800 2370 w Banku PEKAO S.A. II O/Suwałki, oraz wszelkie informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Korczaka 2A- pokój Nr 10,  tel. (87) 563 - 03 - 68.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 17.12.2019 r. do godz. 1000 .

Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.12.2019 r. o godz. 1015 w siedzibie SSM, pokój Nr 2.

Uczestnikami postępowania mogą być wyłącznie Oferenci, którzy uzyskali materiały przetargowe u Zamawiającego.

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia przetargu, w części lub w całości, bez podania przyczyn.

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22, fax. 87 566 51 61 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI