rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
» STRONA GŁÓWNA » PRZETARGI » Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku trwałego...
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku trwałego i obrotowego Spółdzielni

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach ul. Korczaka 2A, 16 – 400 Suwałki, tel. (87) 563-03-40, fax (87) 566-51-61, ogłasza przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku trwałego i obrotowego Spółdzielni.

Ubezpieczenie obejmuje okres od 18.09.2019 r. do 17.09.2020 r.

1. Oferty, na całość przedmiotu przetargu, należy sporządzić zgodnie z Instrukcją dla Oferentów (SIWZ) i złożyć w Sekretariacie Spółdzielni, pokój nr 1 w terminie do dnia 26.06.2019 r. do godz.1000.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.06.2019 r. o godz. 10 15w siedzibie Spółdzielni pokój nr 2 – sala narad.

3.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 6000 zł na konto Spółdzielni nr 49 1240 3363 1111 0000 2800 2370 w Banku PEKAO S.A. II O/Suwałki najpóźniej do dnia 25.06.2019 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto Spółdzielni.

4.Materiały przetargowe w cenie 150 zł - brutto za komplet można nabyć w siedzibie Spółdzielni przy ul. Korczaka 2A w Suwałkach, pokój nr 12, po uprzednim dokonaniu opłaty na wskazane wyżej konto.

5.Kryteria oceny, którymi kierować się będzie Zleceniodawca przy wyborze oferty:

1) wysokość składki,

2) zakres rzeczowy ubezpieczenia,

3) wiarygodność ekonomiczna firmy,

4) warunki płatności składki.

6. Uczestnikiem przetargu może być wyłącznie zakład ubezpieczeniowy, posiadający siedzibę w Polsce, który zakupił materiały przetargowe od Zleceniodawcy.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia

przetargu bez podania przyczyn.

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22, fax. 87 566 51 61 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI